Our Staff

Executive Board

Julie Park, Chief Editor

Maggie Connolly, Co-Chief Editor

Yuwei Wu, Chief Financial Officer

Katie Zhang, Managing Editor

Dr. Yawei Liu, Faculty Advisor


Editorial Staff

Aman Bedi

Yi Cao

Nik Chaudhry

Emily Cheng

Maggie Connolly

Yiqing Hu

Nick Krauss

Sun Woo Park

Yuwei Wu

Katie Zhang